Vormen uw koelsmeermiddelen een gevaar voor uw medewerkers?

2-S Service & Specialties

Vormen uw koelsmeermiddelen een gevaar voor uw medewerkers?.

Nog minder dan twee maanden. Dat is de tijd die nog resteert om ervoor te zorgen dat uw smeermiddelen in orde zijn met de REACH wetgeving. Formaldehyde krijgt vanaf dan immers officieel het etiket een kankerverwerkende stof te zijn. Verboden is het nog niet, maar wie zich de nodige beheersmaatregelen op de productievloer wil uitsparen, kan maar best op zoek naar alternatieven. En die zijn er, de fabrikanten hebben hun huiswerk gedaan. Maar hebben ze ook hetzelfde effect op uw producten? U kan deze transitie dus maar het beste niet op zijn beloop laten maar van de nood een deugd maken om het optimale smeermiddel voor uw productie te vinden.

Tekst en beeld: Valérie Couplez

Metaalbewerkers die het in Keulen horen donderen wanneer de REACH-wetgeving ter sprake komt, moeten zich dringend in deze materie verdiepen. Sedert 1 juni is immers de laatste fase ingegaan van de REACH verordening. Deze geldt voor de stoffen waarvan er minder dan een ton per jaar geproduceerd wordt. Voortaan moeten alle stoffen geregistreerd zijn bij de Europese instanties en, waar een gevaar voor de gezondheid dreigt, van de nodige veiligheidslabels voorzien worden. Deze transitie moet volledig afgerond zijn tegen 1 december. Vanaf dan wordt iedereen veronderstelt in regel te zijn. Voer voor chemici, denkt u misschien? Maar op het snijvlak van hun wereld en die van metaalbewerkers bevinden zich koelsmeermiddelen, een onmisbaar onderdeel in heel veel metaalbewerkingsprocessen.

Wat verandert er nu concreet?

Een belangrijke component, formaldehyde, staat door de gebeurde classificatie te boek als kankerverwekkend. Vanaf 1 december mag er zich dus geen enkel vat olie op uw werkvloer bevinden dat niet als dusdanig gelabeld is. Het kan misschien even schrikken zijn voor uw medewerkers dat ze eigenlijk met kankerverwekkende stoffen aan de slag zijn. Het veiligheidsinformatieblad zal moeten bevatten dat het om een gevaarlijke stof gaat, wat het geïdentificeerd gebruik is en de grenzen voor blootstelling moeten aangeven. Daar zorgt u leverancier voor. Als werkgever draagt u echter ook de verantwoordelijkheid over het welzijn van uw medewerkers en dat van het milieu. Voortaan zal u dus moeten kunnen aantonen dat u een inventarisatie gemaakt heeft van de risico’s die een verder gebruik van koelsmeermiddelen met formaldehyde met zich meebrengen en de nodige maatregelen heeft genomen om die risico’s te beperken en te beheersen. Dat vraagt ook dat u daar duidelijk rond communiceert met uw medewerkers. Er komt met andere woorden meer op u af dan u misschien vermoedt.

Waarop letten bij omschakelen van koelsmeermiddelen?

In Frankrijk, niet eens zo ver van ons vandaan, is men zelfs al een stapje verder gegaan. Daar wordt formaldehyde officieel verboden. Naar verwachting zullen andere Europese landen op termijn ook die lijn volgen. Dit is dan ook het uitgelezen moment om schoon schip te maken en de keuze voor uw koelsmeermiddelen te herzien en uzelf de nodige rompslomp te besparen. Toch zijn er een aantal aandachtspunten. Isothiazolinen zijn bijvoorbeeld een mogelijk alternatief voor formaldehyde in koelsmeermiddelen, maar deze stoffen zijn ook niet onschuldig. Uit onderzoek van het Formaldehyde is een kankerverwekkende stof, wat maakt dat smeermiddelen die formaldehyde bevatten voortaan als dusdanig gelabeld moeten zijn. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Nederland) blijkt dat 23% van de proefpersonen allergische reacties kreeg. Voor een meer duurzame oplossing, kiest u het beste voor een biocidevrij koelsmeermiddel.

Dringend huiswerk maken

De meeste metaalbewerkers zullen dus nu, net in een periode van goedgevulde orderboekjes en volledige machinebezetting, tijd moeten uittrekken om nieuwe koelsmeermiddelen te testen. Blind overschakelen kan door het chemische samenspel van de verschillende componenten met uw machine, uw werkstukken, uw gereedschappen … leiden tot technische kwaliteitsproblemen. Het is van belang om te gaan testen om te waken over het rendement van uw verspaningsproces.

Bron: Metaal.be

Onze Service & Specialties

Laboratorium & Analyse

ISO 9001 : 2015

Fluid Service Management

Metaalbewerkingsadvies

Vaten- en afval verwerking

Vragen?

Neem contact op of stel je vraag