Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

2-S Service & Specialties

Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Standaard hoofdstukken

 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
 2. Identificatie van de gevaren
 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen
 4. Eerste hulpmaatregelen
 5. Brandbestrijdingsmaatregelen
 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
 7. Hantering en opslag
 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
 9. Fysische en chemische eigenschappen
 10. Stabiliteit en reactiviteit
 11. Toxicologische informatie
 12. Ecologische informatie
 13. Instructies voor verwijdering
 14. Informatie met betrekking tot vervoer
 15. Regelgeving
 16. Overige informatie
Zie meer

Hebt u de juiste versie?

Door veranderende wetten worden veiligheidsinformatiebladen soms gewijzigd. Het is dus mogelijk dat u de beschikking hebt over een verouderd MSDS. Het is raadzaam om 1x per jaar te controleren of uw veiligheidsbladen up-to-date zijn. Mocht u hier aan twijfelen, dan kunt u te allen tijden de laatste versie opvragen bij uw leverancier.

De leverancier is verplicht het MSDS correct in te vullen. Ontbrekende informatie kan een gevaar opleveren voor gebruikers. De inhoud moet voldoen aan de recente en belangrijkste eisen uit de Europese verordeningen REACH en CLP.

MSDS opvragen

Wilt u meer informatie over een specifiek product van 2-S Service & Specialties / Petrofer? Of wilt u de laatste versie van een veiligheidsblad opvragen bij ons? Klik op deze link om de aanvraag te voltooien (geef duidelijk aan welk product het betreft).

Zie meer

2-S helpt u

Vragen over dit onderwerp? Stel je vraag of neem vrijblijvend contact op